Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar pošlite na adresu TOPBLADE s.r.o., DOJČ 428, 906 02 DOJČ. Pred vrátením tovaru prosím napíšte email na obchod@baterky-noze.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

V zmlysle §7 a nasl.Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kupujúci:                                                                                                 Predávajúci:

Meno a priezvisko*:                                                                             Obchodné  meno*:  TOPBLADE, s.r.o.

Ulica a číslo*:                                                                                          Ulica a číslo*: Budovateľská 5

Mesto*:                                                                                                      Mesto*: Nové Zámky

PSČ*:                                                                                                          PSČ*: 94002

Tel. Číslo:                                                                                                  Tel. Číslo: 0948332762

E-Mail:                                                                                                        E -Mail: obchod@baterky-noze.sk

                                                                                                                      IČO*: 46383891 IČ DPH: SK2023349229 DIČ: 2023349229

 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej :    Kúpnej zmluvy Zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.baterky-noze.sk

 

Bolo mi zaslané potvrdenie objednávky číslo:      

 

Faktúra číslo:                                                         

 

Tovar mi bol doručený dňa:                                  

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy:

 

Predmetom odstúpenia od zmluvy sú všteky tovary na uvedenej faktúre:

 

 

                  

            

Zoznam tovarov, ktoré sú predmetom odstúpenia do zmluvy, v prípade, že ide o čiastočné odstúpenie od zmluvy:

 

 

 

                                                                                                                                              

Požadovanú sumu žiadam vrátiť : 

 

Na účet:                                                                                IBAN:     

Poštovou poukážku:     

 

V                 dňa        

 

 

                                                                                                                                                                                       Podpis